ขาขึ้นของหุ้น AI

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ AI (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 699,999,021 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,799,996,084 ล้านหุ้น

1 comment on “ขาขึ้นของหุ้น AI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *