Month: May 2019

การจัดตั้งรัฐบาลแบบต่างๆ มีผลทางเศรษฐกิจอย่างไร

ในระบอบรัฐบสภา หรือระบอบใดๆ ก็ตาม เมื่อจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือตั้งคณะบริหารประเทศก็จะมีการรวมกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ…

จะรู้ได้อย่างไรว่าการลงทุนชนิดไหนควรเลี่ยง

ตั้งแต่สมัย 20 ปีที่แล้วถึงปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่ชักชวนผู้คนให้ลงทุนที่เป็นการหลอกลวงมากมาย มีความไม่ปลอดภัย…