Day: July 26, 2019

ตลาดหุ้นมีกำเนิดอย่างไร และตลาดหุ้นมีประวัติอย่างไร

ตลาดหุ้น (Stock Market) และตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากระบบการเงินที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย…