Day: August 17, 2019

Coding คืออะไร เด็กเรียนแล้วจะได้อะไร

เร็วๆนี้มีข่าวกระทรวงศึกษาจะนำวิชาโคดดิ้ง หรือ Coding มาให้เด็กเรียน และมีประเด็นว่า หลายโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์…