Day: March 1, 2020

โควิด-19 คืออะไร มีผลต่อหุ้นอย่างไร

หลายคนได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ตอนนี้อาจจะสงสัยว่า…