Tag: การเมืองไทย

การจัดตั้งรัฐบาลแบบต่างๆ มีผลทางเศรษฐกิจอย่างไร

ในระบอบรัฐบสภา หรือระบอบใดๆ ก็ตาม เมื่อจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือตั้งคณะบริหารประเทศก็จะมีการรวมกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ…

การชุมนุมประท้วงในรัฐบาลพลเรือนมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร

ตราบใดที่ยังมีปัญหาและความขัดแย้งเกิดขึ้น การชุมนุมประท้วงนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ ในยุคนี้เราพบว่าการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นทั้งในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย…