Tag: การเลือกตั้ง

การจัดตั้งรัฐบาลแบบต่างๆ มีผลทางเศรษฐกิจอย่างไร

ในระบอบรัฐบสภา หรือระบอบใดๆ ก็ตาม เมื่อจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือตั้งคณะบริหารประเทศก็จะมีการรวมกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ…

การเลือกตั้งมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร และตัวอย่างจากอินเดีย

ช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง และมีการแข่งขันหาเสียงอย่างคึกคัก คนจะสนใจว่ามีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรในวันนี้จะยกตัวอย่าง…