Tag: pm2.5

ฝุ่น PM2.5 กระทบต่อหุ้นและเศรษฐกิจอย่างไร

ฝุ่น PM 2.5 ที่เป็นกระแสในประเทศไทยนั้น นอกจากจะมีผลต่อสุขภาพของคนทั่วไปแล้วยังมีผลต่อหุ้นและเศรษฐกิจ ในประเทศไทยนั้น…